ÁSZF

Általános szerződési feltételek

a minagynapunk.hu weboldalon keresztül nyújtott internetes szolgáltatás tárgykörben

Szokoli Bernadett, egyéni vállalkozó, (székhely: 2800 Tatabánya, Solymos Mihály út 2/B, adószám: 67440018-1-31, nyilvántartási szám: 50236167), valamint Vida Veronika egyéni vállalkozó, (2800 Tatabánya, Kőszikla út 18., adószám: 67305209-1-31, nyilv. tart szám: 50028324), mint szolgáltatók (a továbbiakban: „Szolgáltatók”) internetes szolgáltatását (a továbbiakban: „weboldal-fejlesztés”) megrendelő ügyfelei (továbbiakban: „Megrendelő”) részére az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 1. Az ÁSZF hatálya, érvényessége
  1. Jelen ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
  2.  Jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató minagynapunk.hu weboldalon keresztül, weboldal-fejlesztés tárgykörben nyújtott szolgáltatásaira és a megkötött szolgáltatási szerződésekre (továbbiakban: „Szerződés”).
  3. Jelen ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és kizárólag azzal együtt érvényes.
 1. Az ÁSZF alanyai
  Az ÁSZF kiterjed egyrészről a Szolgáltatóra, másrészről a szolgáltatás Megrendelőire.

  1. Szolgáltató: Szlafkai Éva, egyéni vállalkozó, Szokoli Bernadett egyéni vállalkozó és Vida Veronika egyéni vállalkozó
  2. Megrendelő: jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást Megrendelő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
 1. A szolgáltatás és igénybe vételének leírása
  1. A Szolgáltató a minagynapunk.hu weboldalon feltüntetett weboldal-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásait nyújtja Megrendelő számára.
  2. A Megrendelő a Szolgáltató weboldal-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásainak igénybe vételét a minagynapunk.hu weboldalon található űrlap (a továbbiakban: „Űrlap”) kitöltésével kezdheti meg. A Megrendelő az Űrlap kitöltésével és elküldésével az elérhetőségére vonatkozó személyes adatait (név/cégnév, e-mail, telefonszám) a Szolgáltató részére megadja, aki ezzel tudomást szerez a Megrendelő weboldal-fejlesztéssel kapcsolatos szándékáról. Az Űrlap elküldése a Megrendelő oldalán kötelezettséget nem keletkeztet, továbbá megrendelésnek sem minősül.
  3. A Megrendelő az Űrlap elküldését követően automatikus e-mailt kap a Szolgáltatótól, amely a Megrendelő weboldalának fejlesztéséhez szükséges adatokat bekérő űrlapot (a továbbiakban: „Adatbekérő űrlap”) tartalmazza. A weboldal-fejlesztésre irányuló személyes igények és adatok hiánytalan elküldését követően a Szolgáltató 48 órán belül, e-mail útján tájékoztatja a Megrendelőt a rendelése jóváhagyásáról.
  4. A Szolgáltató akkor kezdi meg a fejlesztést, ha a teljes összeg 60%-a előlegként átutalásra kerül a visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra.
  5. Ezt követően a szolgáltatás egy héten belül teljesítésre kerül. Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott adatok nem egyértelműek, vagy hiányosak, a Szolgáltató azok tisztázása, illetőleg kiegészítése érdekében e-mail vagy telefon útján felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Ez esetben a két munkanapos teljesítési határidő a Megrendelő általi hiánytalan adatszolgáltatással összefüggésben a Szolgáltatótól kapott visszaigazoló e-mail megérkezését követő naptól számítandó.
  6. A Szolgáltató a jóváhagyó e-mailben foglaltak megfelelően egy héten belül megküldi az elkészített honlap elérhetőségét a Megrendelő részére, aki ekkor még javítást, módosítást kérhet.
  7. A Megrendelő a Szolgáltató által elkészített honlapot egy alkalommal jogosult módosítani, melyet a képernyőkép megérkezésétől számított 3 munkanapon belül tehet meg a Szolgáltatóhoz intézett e-mail formájában. A kívánt módosítás mértékének megállapítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik, annak teljesítési határidejéről és esetleges plusz díjáról a Szolgáltató egy munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt. Ebben az esetben a Szerződés a módosított weboldal jelen ÁSZF 3.5 pontban meghatározott feltételek szerinti megrendelésével jön létre.
  8. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által elkészített honlap tartalmát részletekbe menően kívánja módosítani, abban az esetben a Megrendelő a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően köteles a változatlan szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összeget a Szolgáltató bankszámlaszámára megfizetni.
  9. A módosítások 2 munkanapon belül javításra kerülnek a Szolgáltató részéről.
  10. Ezt követően amint a Szolgáltató számlájára megérkezik a fennmaradó 40% szolgáltatási díj, úgy a weboldal linkje „éles”, azaz mindenki számára elérhető lesz.
  11. Amennyiben a Megrendelő nem elégedett a Szolgáltató által elkészített honlap képernyőképével dönthet úgy, hogy nem véglegesíti a megrendelését, azonban ebben az esetben erről köteles a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belüli tájékoztatni.
 1. A Szerződés létrejötte
  1. A Szerződés a Megrendelő űrlap Megrendelő általi kitöltésével és annak Szolgáltató részére történő megküldésével jön létre.
  2. A megrendelés akkor tekintendő a Szolgáltató részére megérkezettnek, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.
  3. A Megrendelő által szolgáltatott adatok, a megrendelés elküldése, valamint jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést.
  4. Az ÁSZF-ben foglalat rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltatót az abban foglalt jogok illetik meg. A Megrendelő jelen 5. pont rendelkezéseit tudomásul veszi, és azt kifejezetten elfogadja. A Megrendelő jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az Űrlap elküldésével fogadja el.
 1. A szerződés megszűnése
  Türkizvarázs csomag: élesítéstől számított 6 hónap elteltével.

Csipkerózsika csomag: élesítéstől számított 8 hónap elteltével.

Aranyerdő csomag: élesítéstől számított 12 hónap elteltével.

 1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
  1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő űrlapon megjelölt szolgáltatási díjat a Megrendelő űrlap megérkezéséről kapott visszaigazoló e-mailt követő 8 napon belül a Szolgáltató részére megfizeti.
  2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Amennyiben e jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e magatartása nélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az eset jogosult a Megrendelő által kifizetett díjak megtartására.
  3. A Megrendelő a szolgáltatott adatainak megváltozása esetén köteles a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 8 napon belül írásos vagy elektronikus levél formájában értesíteni. A Megrendelő e kötelezettségének elmulasztásából származó valamennyi kárért korlátlan felelősséggel tartozik.
  4. Amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF-ben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult – külön értesítés nélkül – a szolgáltatást felfüggeszteni és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések megszűnését.
  5. Amennyiben a Megrendelő a fent meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult. A Szolgáltató a késedelmi kamat felszámításától a fizetési kötelezettség esedékességétől számított 30 napig eltekint abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta.
 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásait a Megrendelő számára a Szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti.
  2. A Szolgáltató továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítését követő egy munkanapon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az által elvégzett weboldal-fejlesztéssel kapcsolatos adattartalmat.
  3. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás teljesítése érdekében a tőle elvárható gondosság tanúsítására, valamint köteles a teljesítést befolyásoló esetlegesen felmerülő hibákat lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani.
  4. A Szolgáltató köteles a Megrendelő számára a Szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást e-mail útján – a Megrendelő által megjelölt személyek számára – térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
  5. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
  6. A Szolgáltató továbbá nem tartozik felelősséggel a Megrendelő által szolgáltatott adatok, információk helyességéért és hitelességéért. A Megrendelő által szolgáltatott jogsértő adatokból, információkból eredő károkért, valamint a Megrendelő jogsértő magatartásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  7. A Szolgáltató a Megrendelő által szolgáltatott sértő, jó erkölcsbe ütköző adatokat nem köteles kezelni, illetve arról megrendelést teljesíteni.
  8. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni, továbbá a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
  9. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének jelen ÁSZF 6.1 pontjában meghatározott határidőig nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a fizetési határidő lejártát követő naptól késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos eljárási díjat a Megrendelő felé felszámítani, és kiszámlázni.
  10. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (minagynapunk.hu) jól látható módon elhelyezi.
 1. Fizetési feltételek
  1. A Megrendelő a rendelése véglegesítéséről kapott visszaigazoló e-mailt követő 8 napon belül köteles a weboldal-fejlesztés díját a Szolgáltató részére teljesíteni.
  2. A Megrendelő a szolgáltatás díját banki átutalás útján köteles megfizetni.
  3. A Szolgáltató a Megrendelő űrlapon megjelölt szolgáltatási díjról annak teljesítését követőn számlát állít ki, melyet a szolgáltatási díj átutalásának jóváírásától számított egy napon belül megküld a Megrendelő részére.
  4. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatási díjat jelen ÁSZF 6.1 pontjában meghatározott határidőn belül nem fizeti meg a Szolgáltató részére, Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, valamint vállalkozónak minősülő Megrendelő esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
 1. Vegyes rendelkezések
  1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a szerződéskötéshez szükséges jog,-és cselekvőképességgel, és a szerződéskötésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges belátással.
  2. A szolgáltatott adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag a Megrendelő felelőssége.
  3. Egyik fél sem felelős a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Amennyiben vis major esemény miatt a szolgáltatás teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vis major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni. A Szolgáltató általi teljesítés kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet a Megrendelő részére.
  4. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
   • az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strassbourg 1981. január 28.)
   • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
    az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.
  5. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött és hatályos szerződésekre nem vonatkozik.
  6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései az irányadók. A felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges felmerülő vitás kérdésekeit elsősorban békés úton próbálják meg rendezni.
  7. A Felek a jogvitájukat a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései alapján jogosultak rendezni. Jelen szerzősre és az abból származó bármely követelésre, vitás kérdésekre a magyar jog szabályai az irányadóak. Az esetleges jogviták bírói úton történő rendezése esetére felek kölcsönösen a Tatabányai Járásbíróságot, illetve értékhatártól függően a Tatabányai Törvényszéket jelölik ki.