Adatvédelmi szabályzat

Preambulum

A minagynapunk.hu Szolgáltató (Szokoli Bernadett, egyéni vállalkozó, székhelye: 2800 Tatabánya, Solymos Mihály út 2/B., továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint a 2011. évi CXII. törvény 3.§ 9.) pontja szerinti adatkezelő, jelen szabályzatot tevékenységével összefüggésben irányadónak tekinti. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelői minőségében végzett tevékenyégét az irányadó hatályos jogszabályok és jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján végzi.

A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a fent hivatkozott jogszabályok, és az adakezelői tevékenységgel összefüggésben releváns irányelvek a Szolgáltató honlapján folyamatosan elérhetőek.

A minagynapunk.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és magára nézve kötelezőnek tekint.

 • Irányadó jogszabályok, adatkezelési alapelvek

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles végezni:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezelésre irányadóak továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatályos határozatai, közleményei és állásfoglalásai.

A.) Elérhetőségek

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe info@minagynapunk.hu

A szolgáltató levelezési címe:  2800 Tatabánya, Solymos Mihály út 2/B.
Telefonszáma:  +36 20 427 72 04
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-124716/2017.

B.) Felhasználási feltételek:

A weboldal használata ingyenes, meghatározott részeihez való hozzáférés, a szolgáltatások (weboldal megrendelés) igénybevétele azonban regisztrációhoz kötött. A megadott személyes adatok tárolása, kezelése a regisztrált látogató — továbbiakban: Felhasználó(k) — azonosítását, a bemutatkozás megkönnyítését, hírlevél küldését, visszaélések megelőzését és felderítését, nyeremények postázását, valamint a minagynapunk.hu adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-124716/2017, mint Adatkezelő saját üzletszerzését, piackutatását szolgálja, mely révén lehetővé válik a honlap által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások teljes körű kihasználása, igénybevétele.

C.) Az adatkezelés részletszabályai:

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A minagynapunk.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatközlők által megadott adatokat a minagynapunk.hu a felhasználók által megkezdett/megrendelt folyamatok lezárultáig, és azt követően határozatlan ideig tárolja. A felhasználó, adatainak megadásával és elküldésével egyidőben tudomásul veszi, beleegyezik és hozzájárul, hogy a szolgáltató a szolgáltatásával összefüggő információk közlését és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A honlapon történő regisztrációkor minden Felhasználónak lehetősége van rá, hogy feliratkozzon a minagynapunk.hu e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, amelyben a magazinblog aktuális tartalmáról tájékoztatjuk a Felhasználókat. A feliratkozáshoz regisztráció szükséges. Minden hírlevélben küldött üzenetben közzétesszük azt az linket, melyen keresztül a hírlevél bármikor lemondható.

A Felhasználó a honlapon történő regisztrációval, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy alábbi személyes adatait: név, e-mail cím) az Adatkezelő a fentiekben meghatározott célból kezelje.

Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését info@minagynapunk.hu e-mail címen kérheti, továbbá ezeken a címeken vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkereséshez adott hozzájárulását is. Adatkezelő az info@minagynapunk.hu e-mail címen lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve azok helyesbítését kérje.

Amennyiben a felhasználó kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a regisztráció törléséig kezeli.

A minagynapunk.hu oldalon lévő ingyenes, elektronikus termékek (letölthető pdf-ek) megszerzéséhez be kell regisztrálni a minagynapunk.hu weboldalon. Az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, illetve nem használjuk fel semmilyen célból, valamint bármikor kérhető azok törlése az info@minagynapunk.hu e-mail címen.

A minagynapunk.hu oldalon található képek, információk, csak az Adatkezelő beleegyezésével használhatók fel. Az oldal valamint a rajta található szöveges és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Az adatkezelő adatai

Neve: Szokoli Bernadett
Székhelye:  2800 Tatabánya, Solymos Mihály út 2/B.
Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@minagynapunk.hu
Adószáma: 67440018-1-31
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-124716/2017

A tárhely-szolgáltató:
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Cégjegyzékszám: 07-09-025725
Adószám: 25138205-2-07
webonic@webonic.hu

D.) Jogorvoslati lehetőségek

A honlap használatávl kapcsolatos adatkezelésre, illetve a honlap használatára vonatkozó panaszokkal a felhasználó követlenük fordulhat a Szolgáltatóhoz, aki az esetleges jogsértő állapot megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni.

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben biztosított jogait az illetékes bíróság előtt is érvényesítheti. Az adatkezelés szabálytalansága esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

 

E.)       Jelen szabályzat hatálya

Jelen adatvédelmi szabályzat a honlapon történő közzététel napján lép hatályba, és hatályban marad annak Szolgáltató által történő visszavonásáig. Szolgáltató jogosult jelen szabályzat tartalmát a vonatkozó jogszabályok változásaihoz igazodva módosítani, a módosításokat jelen szabályzaton átvezetni. Az esetleges módosítások a honlapon történő közzététel napján hatályosulnak.